Platnosť poukazu je 2 roky od dátumu zakúpenia, po uplynutí tejto doby bude na vyžiadanie pasažiera zdarma predlžený o dva roky . Neúplný, alebo len čiastočný poukaz  je neplatný!  Ak let nebude uskutočnený kvôli nevyhovujúcemu počasiu, platnosť je automaticky predĺžená.

  1. Poukaz (letenku) je možné vrátiť do 14. pracovných dní od dátumu objednania bez storno poplatku.
  2. Po uplynutí tejto lehoty je možné vrátenie poukazu  so storno poplatkom 50% z hodnoty poukazu. Poukaz môže vrátiť iba osoba ktorá ho zakúpila s platným dokladom o zakúpení.
  3. Rezerváciu termínu letu môže zákazník zrušiť, alebo presunúť na iný termín najneskôr do 48 hodín pred plánovaným štartom/odletom. V prípade zrušenia letu menej ako 2 dni pred dňom štartu, alebo nedostavením sa na miesto štartu, sa služba považuje za poskytnutú! Z tohoto dôvodu nie je možné žiadať ani vymáhať vrátenie peňazí.
  4. Spoločnocť si vyhradzuje právo na zrušenie, alebo presunutie letu na iný termín z dôvodu nevhodného počasia.

Pri zrušení letu z dôvodu nepriaznivého počasia spoločnocti nevyplýva zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí ako z neposkytnutej služby – let bude presunutý na najbližší voľný termín.

Čas stretnutia dohodnutý s pilotom telefonicky alebo cez sms je vždy iba orientačný, nakoľko pilot je zodpovedný za vykonanie letu, a preto rozhoduje o tom, kedy sa stretnete na mieste štartu s posádkou balóna, ako aj o ďaľšom postupe, príprave balóna, výber miesta vzletu a samotnom štarte balóna. Pilot môže čas stretnutia a vzletu kedykoľvek upraviť podľa vlastného uváženia, vhľadom na meteorologickú situáciu.

Upozornenie:
Podľa leteckého predpisu L2, Hlava II. bod. „2.4 Právomoc veliteľa lietadla“, má pilot balóna, právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o vykonaní letu vzhľadom na meteorologickú situáciu a aktuálne využitie vzdušného priestoru SR! Prosím majte na pamäti že vždy sa jedná o vašu bezpečnosť! V prípade že nebude možné v danom termíne Váš let uskutočniť, bude presunutý na najbližší voľný termín .

Každý letiaci pasažier vyhlasuje že súhlasí s nižšie uvedenými informáciami:

  • vyhlasujem že let vykonávam na vlastnú zodpovednosť a dobrovoľne
  • vyhlasujem že budem dodržiavať všetky pokyny PILOTA a personálu pred, počas letu
  • vyhlasujem že budem konať zodpovedne tak aby bol dodržaný bezpečný priebeh letu

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.